คัดเกรดสหกรณ์ฯเข้มแข็งรองรับปฎิรูปเกษตร

คัดเกรดสหกรณ์การเกษตรเข้มแข็ง 1,573 แห่ง รองรับขับเคลื่อนปฎิรูปเกษตร หนุนศักยภาพแปรรูปเพิ่มรายได้เกษตรกร เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า ได้คัดสหกรณ์การเกษตร จัดระดับความเข้มแข็งที่มีการดำเนินธุรกรรมเกรด 1-2 เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรของรัฐบาล ใช้การตลาดนำการผลิต

โดยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรซึ่งสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศมีจำนวน 4,403 แห่ง  เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ อยู่ในระดับชั้น 1และชั้น 2 จำนวน 3,200 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์ชั้น 1 จำนวน 629 แห่งและสหกรณ์ชั้น 2 จำนวน  2,648 แห่ง  ซึ่งจะดึงศักยภาพสหกรณ์การเกษตรชั้นที่ 1 และ 2 มาทำหน้าที่รวบรวมผลผลิตการเกษตรและแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรของสมาชิก

โดยจะเน้นสินค้าการเกษตรสำคัญ 11 ชนิด ปริมาณการรวบรวมผลผลิตการเกษตรทั้งหมด 5.32 ล้านตันต่อปี อาทิ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา มันสำปะหลัง  รวมทั้งสหกรณ์มีศักยภาพแปรรูปผ่านศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในจังหวัดต่าง  ๆ  ร้านค้าสหกรณ์  ร้านอาหาร โรงแรม 5 ดาว โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า และห้างโมเดินเทรด  ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของสหกรณ์การเกษตร สำหรับตลาดต่างประเทศ เช่น อเมริกา จีน ญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชีย และร่วมมือกับกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรฯเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ หาตลาดมารองรับกระจายผลผลิตทุกช่องทางตลาดภายในและต่างประเทศ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews